خریدارملک ، خرید ملک ، خرید ملک تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

realestate-pelak20

لیست متقاضیان خرید ملک

نمایش لیست متقاضيان خريد ملک ارسال شده توسط پیامک
قیمت درخواستی 300000000
متراژ 70 عمر بنا 20
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
تاریخ درخواست 1394-06-22
قیمت درخواستی 2500000000
متراژ 180 عمر بنا 6
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
تاریخ درخواست 1394-06-18
قیمت درخواستی 2000000000
متراژ 150 عمر بنا 10
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
تاریخ درخواست 1394-06-17
قیمت درخواستی 3100000000
متراژ 235 عمر بنا 1
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
تاریخ درخواست 1394-06-17
قیمت درخواستی 300000000
متراژ 75 عمر بنا 2
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 11
تاریخ درخواست 1394-05-28
قیمت درخواستی 150000000
متراژ 80 عمر بنا 5
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 12
تاریخ درخواست 1394-05-25
قیمت درخواستی 380000000
متراژ 100 عمر بنا 3
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
تاریخ درخواست 1394-04-26
قیمت درخواستی 150000000
متراژ 60 عمر بنا 7
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-04-23
قیمت درخواستی 150000000
متراژ 60 عمر بنا 7
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-04-11
قیمت درخواستی 450000000
متراژ 80 عمر بنا 6
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
تاریخ درخواست 1394-03-20
قیمت درخواستی 150000000
متراژ 75 عمر بنا 5
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 9
تاریخ درخواست 1394-03-20
قیمت درخواستی 400000000
متراژ 70 عمر بنا 5
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 3
تاریخ درخواست 1394-03-20
قیمت درخواستی 300000000
متراژ 75 عمر بنا 3
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 20
تاریخ درخواست 1394-03-12
قیمت درخواستی 250000000
متراژ 100 عمر بنا 7
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-03-09
قیمت درخواستی 420000000
متراژ 100 عمر بنا 2
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
تاریخ درخواست 1394-02-29
قیمت درخواستی 55000000
متراژ 180 عمر بنا 7
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-02-28
قیمت درخواستی 90000000
متراژ 45 عمر بنا 4
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-02-28
قیمت درخواستی 380000004
متراژ 98 عمر بنا 5
کاربری تجاری
شهر کرمانشاه منطقه شهرداری 5
تاریخ درخواست 1394-02-28
قیمت درخواستی 380000000
متراژ 7 عمر بنا 4
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-02-28
قیمت درخواستی 380000000
متراژ 98 عمر بنا 4
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 4
تاریخ درخواست 1394-02-28
قیمت درخواستی 400000000
متراژ 90 عمر بنا 1
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 7
تاریخ درخواست 1394-02-25
قیمت درخواستی 240000000
متراژ 66 عمر بنا 1
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 11
تاریخ درخواست 1394-02-22
قیمت درخواستی 110000000
متراژ 50 عمر بنا 12
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 22
تاریخ درخواست 1394-02-22
قیمت درخواستی 70000000
متراژ 60 عمر بنا 12
کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 15
تاریخ درخواست 1394-02-22
قیمت درخواستی 250000000
متراژ 65 عمر بنا 7
کاربری اداری
شهر تهران منطقه شهرداری 7
تاریخ درخواست 1394-02-21

Push 2 Check