اجاره بها تهران ، رهن ملک تهران ، مستاجر ملک ، مستاجر ملک تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

realestate-pelak20
نمایش لیست مشخصات مستاجرین که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
تاریخ درخواست 1394-06-21
کاربری مسکونی متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 130000000 اجاره بها 100000
تاریخ درخواست 1394-06-20
کاربری تجاری متراژ 70
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 200000000 اجاره بها 15000
تاریخ درخواست 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 90
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 30000000 اجاره بها 1500000
تاریخ درخواست 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 120
شهر تهران منطقه شهرداری 3
قیمت رهن 200000000 اجاره بها 2000000
تاریخ درخواست 1394-05-28
کاربری اداری متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت رهن 100000000 اجاره بها 500000
تاریخ درخواست 1394-03-24
کاربری مسکونی متراژ 120
شهر تهران منطقه شهرداری 21
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 1000000
تاریخ درخواست 1394-03-21
کاربری مسکونی متراژ 60
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت رهن 55000000 اجاره بها 100000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 40
شهر تهران منطقه شهرداری 11
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 30
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت رهن 140000000 اجاره بها 150000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 45
شهر تهران منطقه شهرداری 15
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 50000000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 75
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت رهن 15000000 اجاره بها 500000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 75
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت رهن 15000000 اجاره بها 500000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 90
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت رهن 100000000 اجاره بها 1000000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 100
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت رهن 30000000 اجاره بها 800000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری تجاری متراژ 40
شهر تهران منطقه شهرداری 14
قیمت رهن 40000000 اجاره بها 3000000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 12
قیمت رهن 300000000 اجاره بها 600000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 21
قیمت رهن 8000000 اجاره بها 180000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 50
شهر تهران منطقه شهرداری 7
قیمت رهن 5000000 اجاره بها 500000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 60
شهر تهران منطقه شهرداری 11
قیمت رهن 30000000 اجاره بها 50000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 60
شهر تهران منطقه شهرداری 17
قیمت رهن 5000000 اجاره بها 500000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت رهن 100000000 اجاره بها 700000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 100
شهر تهران منطقه شهرداری 3
قیمت رهن 100000000 اجاره بها 500000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 80
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت رهن 10000000 اجاره بها 2000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 50
شهر تهران منطقه شهرداری 22
قیمت رهن 11000000 اجاره بها 300000
تاریخ درخواست 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 75
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت رهن 65000000 اجاره بها 400000

Push 2 Check