کاهش تعداد معاملات و قیمت آپارتمان‌های مسکونی در تهران - اخبار املاک ، اخبار مسکن ، اخبار ساختمان ، اخبار وام مسکن ، اخبار قیمت املاک


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار
سرویس خبری پلاک 20


بر اساس اعلام بانک مرکزی در مردادماه سال ١٣٩٤ حدود ٤٨/٧ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ٢٢٠ میلیون تومان اختصاص داشته است و ٥/٩ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ٩٨٠ میلیون تومان داشته‌اند

بنا بر اعلام بانک مرکزی گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩٤» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

در مردادماه سال ١٣٩٤، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ٣٨/٥ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٠/٣ و ٢/٨ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٣/١ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ١١/٦ و ٣/٢ درصد رشد نشان می‌دهد.

در مردادماه سال ١٣٩٤ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ٧٦/٧ میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با ٢٠/٢ میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به «معاملات مسکن سایر مناطق شهری» و نیز تحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نیست.

۱. حجم معاملات مسکن

در مردادماه سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٣/١ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ٣/٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ١٣٩٤ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ٥ سال ساخت با سهم ٥٢/٨ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادهاند. سهم مزبور در مقایسه با مردادماه سال ٢/٧ ١٣٩٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩٤حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم ١٣/٠ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ٢ ،٤ و ١٥ به ترتیب با سهم ٧/٩ ،٩/٣ و ٦/٢ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ٦٨/٠ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ١٠ منطقه شهر (بهترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ١ ،٧ ،٨ ،١٤ ،١٠ ،١٥ ،٢ ،٤ ،٥ و ١٨) بوده و ١٢ منطقه دیگر تنها ٣٢/٠ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

۲. تحولات قیمت مسکن

در مردادماه سال ١٣٩٤، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ٣٨/٥ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٠/٣ و ٢/٨ درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ١٩ (معادل ٣/٠ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ٢٢ (معادل ٦/٣ درصد) تعلق دارد.

در مردادماه سال ١٣٩٤ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ٧٦/٧ میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با ٢٠/٢ میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

۳. تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ١٣٩٤

در پنج ماهه نخست سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ٥٩/٧ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٠/٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ٣٨/٥ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ١/٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.

۴. سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

۱.۴. توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه سال ١٣٩٤ حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی «٢٥ الی ٣٠» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ١٤/١ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «٢٠ الی ٢٥» و «٣٠ تا ٣٥» میلیون ریال به ترتیب با سهم ١٣/٩ و ١٢/١ درصد، در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در این ماه ٢٧/٦ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ٤٥ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است. شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود ٦١/٢ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (٣٨/٥ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

۲.۴. توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال ١٣٩٤ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «٦٠ تا ٧٠» متر مربع معادل ١٦/٥ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «٥٠ تا ٦٠» و «٧٠ تا ٨٠» متر مربع به ترتیب با سهم ١٥/٤ و ١٢/٩ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ٨٠ متر مربع، ٥٨/٤ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳.۴. توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مردادماه سال ١٣٩٤ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ١٠٠ تا ١٣٠ میلیون تومان با سهم ١١/٢ درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ١٣٠ تا ١٦٠ و١٦٠ تا ١٩٠ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ١٠/٨ و ٨/٥ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مردادماه سال ١٣٩٤ حدود ٤٨/٧ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ٢٢٠ میلیون تومان اختصاص داشته است و ٥/٩ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ٩٨٠ میلیون تومان داشته‌اند.

٥- تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی روند تحولات اجاره‌بها و ترکیب آن (رهن و اجاره) بیانگر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغییرات قیمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضـای مسـکن، هزینـه‌هـای تولید(ساخت) و تقاضای سفته‌بازی است و تحولات در این بازار با سـپری شـدن دوره چنـد سـاله رکـود بعضـاً بـا افزایش‌های شدید قیمتی همراه است، در حالیکه دامنه تحولات اجاره‌بها، به دلیل ارتباط مسـتقیم اجـاره بهـای مسکن با تقاضای مصرفی مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سـطح عمـومی درآمـد مسـتاجران و فقـدان تقاضـای سفته‌بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره بـه رعایـت مفـاد قـرارداد در طـول دوره اجاره، شدید نیست؛ بر این اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغییرات قیمت مسکن با وقفه و به تدریج در بازار اجاره ظاهر می‌شود.

در مردادماه سال ١٣٩٤ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسـبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به ترتیب ١١/٢ و ١٢/٩ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص اجاره بهای مسکن تحت تـاثیر ماهیـت قراردادهـای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌شوند و البته تحت تاثیر تحولات قیمت مسکن در سال‌های اخیر، روند افزایشـی خود را ادامه داده است.

اثرپذیری روند قیمت‌های بازار اجاره مسکن از سیاست‌هـای کنتـرل و مهـار تـورم، زمینـه تعـدیل انتظارات قیمتی و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم کرده است. خاطر نشان می‌کند سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصـی) در محاسـبات شـاخص کـل بهـای کالاهـا و خـدمات مصـرفی (براساس سال پایه ١٣٩٠=١٠٠) معادل ٢٨/٤ درصد است.

۶. جمع بندی

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩٤ نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران با ٢/٨ درصد کاهش نسبت به مردادماه سال قبل به ٣٨/٥ میلیون ریال رسید. در این ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به رقم ١٣/١ هزار واحد مسکونی بالغ شد.

در شرایطی که حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در چهار ماهه اول سال جاری با کاهش عملکرد ٢٥/٨ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل مواجه بود، این شاخص در مرداد ماه سال جاری با بهبود عملکرد همراه شد، به نحوی که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ١١/٦ و ٣/٢ درصدی را نشان می‌دهد. با عنایت به کاهش نا اطمینانی‌های موجود در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش‌های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها (رفع محدودیت اعطای تسهیلات خرید توسط سایر بانک‌ها و همچنین تاسیس حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن)، تداوم بهبود معاملات بازار مسکن در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست.

در مردادماه سال ١٣٩٤ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ١١/٢ و ١٢/٩ درصد رشد نشان می‌دهد. نرخ رشد اجاره بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.

منبع:ایران فایل
تاریخ:1394/06/10

سرتيتر خبر ها

ارسال دیدگاه

نام :
آدرس ايميل :
شرح دیدگاه :
   
ارسال شده توسط:پلاک20
تاریخ:1394/04/11 10:23
بخش دیدگاه خبری پلاک 20 جهت دریافت نظرات شما کاربران گرامی راه اندازی گردید. لطفا جهت تکمیل بخش خبری دیدگاه های خود را برای ما ارسال بفرمائید

Push 2 Check