رهن و اجاره ملک تهران ، اجاره ملک تهران ، رهن ملک تهران ، قیمت اجاره ملک تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

realestate-pelak20

نمایش لیست املاک سپرده شده برای رهن و اجاره توسط پیامک
تاریخ ثبت 1394-07-06
کاربری مسکونی متراژ 60 عمر بنا 5
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت رهن 30000000 اجاره بها 500000
تاریخ ثبت 1394-06-26
کاربری اداری متراژ 90 عمر بنا 25
شهر تهران منطقه شهرداری 11
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 2000000
تاریخ ثبت 1394-06-25
کاربری مسکونی متراژ 55 عمر بنا 8
شهر منطقه شهرداری 4
قیمت رهن 370000000 اجاره بها 100000
تاریخ ثبت 1394-06-22
کاربری مسکونی متراژ 175 عمر بنا 4
شهر منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 7000000 اجاره بها 450000000
تاریخ ثبت 1394-06-21
کاربری مسکونی متراژ 80 عمر بنا 2
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 130000000 اجاره بها 100000
تاریخ ثبت 1394-06-19
کاربری مسکونی متراژ 76 عمر بنا 2
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت رهن 500000000 اجاره بها 750000
تاریخ ثبت 1394-06-19
کاربری اداری متراژ 125 عمر بنا 15
شهر تهران منطقه شهرداری 7
قیمت رهن 50000000 اجاره بها 300000
تاریخ ثبت 1394-06-19
کاربری اداری متراژ 125 عمر بنا 15
شهر تهران منطقه شهرداری 7
قیمت رهن 50000000 اجاره بها 300000
تاریخ ثبت 1394-06-19
کاربری مسکونی متراژ 185 عمر بنا 2
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 100000000 اجاره بها 4000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری تجاری متراژ 80 عمر بنا 15
شهر تهران منطقه شهرداری 18
قیمت رهن 50000000 اجاره بها 500000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 60 عمر بنا 10
شهر تهران منطقه شهرداری 11
قیمت رهن 8000000 اجاره بها 660000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری اداری متراژ 65 عمر بنا 4
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت رهن 50000000 اجاره بها 4000000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 55 عمر بنا 1
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت رهن 370000000 اجاره بها 1000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 70 عمر بنا 10
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت رهن 30000000 اجاره بها 1100
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 105 عمر بنا 15
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 1600000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 87 عمر بنا 1
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 50000000 اجاره بها 1000000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری موقعیت اداری متراژ 73 عمر بنا 5
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت رهن 10000000 اجاره بها 1700000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 70 عمر بنا 1
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت رهن 50000000 اجاره بها 500000
تاریخ ثبت 1394-06-18
کاربری مسکونی متراژ 150 عمر بنا 8
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت رهن 200000000 اجاره بها 2000
تاریخ ثبت 1394-06-17
کاربری مسکونی متراژ 60 عمر بنا 7
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 800000
تاریخ ثبت 1394-06-17
کاربری مسکونی متراژ 58 عمر بنا 14
شهر تهران منطقه شهرداری 7
قیمت رهن 35000000 اجاره بها 50000
تاریخ ثبت 1394-06-17
کاربری مسکونی متراژ 93 عمر بنا 10
شهر تهران منطقه شهرداری 20
قیمت رهن 65000000 اجاره بها 1000
تاریخ ثبت 1394-06-17
کاربری مسکونی متراژ 60 عمر بنا 12
شهر تهران منطقه شهرداری 6
قیمت رهن 65000 اجاره بها 10000
تاریخ ثبت 1394-03-20
کاربری مسکونی متراژ 100 عمر بنا 6
شهر تهران منطقه شهرداری 18
قیمت رهن 35000 اجاره بها 100000
تاریخ ثبت 1394-03-02
کاربری تجاری متراژ 120 عمر بنا 3
شهر تهران منطقه شهرداری 3
قیمت رهن 20000000 اجاره بها 380000

Push 2 Check