کاربری مسکونی ، املاک مسکونی تهران ، خرید ملک مسکونی تهران ، فروش ملک مسکونی تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

کاربری مسکونی
نمایش لیست فروشندگان ملک مسکونی که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
تاریخ ثبت 1394-07-06
متراژ 60 عمر بنا 17 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 200000000
تاریخ ثبت 1394-06-24
متراژ 65 عمر بنا 6 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت فروش 185000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 95 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 20
قیمت فروش 283000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 114 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 820000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 106 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 22
قیمت فروش 350000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 56 عمر بنا 5 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 12
قیمت فروش 135000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 55 عمر بنا 14 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 150000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 90 عمر بنا 6 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت فروش 420000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 46 عمر بنا 11 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 14
قیمت فروش 115000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 86 عمر بنا 20 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 16
قیمت فروش 350000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 80 عمر بنا 6 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 22
قیمت فروش 260000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 166 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 580000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 76 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 6
قیمت فروش 470000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 120 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 576000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 60 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 450000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 62 عمر بنا 15 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 235000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 100 عمر بنا 10 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 390000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 140 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 1050000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 79 عمر بنا 5 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 500000000
تاریخ ثبت 1394-06-21
متراژ 74 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 21
قیمت فروش 72000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 67 عمر بنا 14 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 250000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 55 عمر بنا 10 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 245000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 36 عمر بنا 17 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 110000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 60 عمر بنا 10 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 14
قیمت فروش 200000000
تاریخ ثبت 1394-06-19
متراژ 102 عمر بنا 2 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 22
قیمت فروش 460000000
نمایش لیست خریداران ملک مسکونی که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست مالکین ملک مسکونی که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست مستاجرین ملک مسکونی که توسط پیامک درخواست ارسال نموده اند
نمایش لیست سایر املاک با کاربری مسکونی

ملک مسکونی تهران

Push 2 Check