ملک فروشی تهران ، فروش ملک تهران ، فروشنده ملک


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

realestate-pelak20
نمایش لیست ملکی های فروشی سپرده شده توسط پیامک
تاریخ ثبت 1394-07-06
متراژ 60 عمر بنا 17 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 200000000
تاریخ ثبت 1394-06-24
متراژ 65 عمر بنا 6 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت فروش 185000000
تاریخ ثبت 1394-06-24
متراژ 10 عمر بنا 15 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 75000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 50 عمر بنا 3 کاربری تجاری
شهر تهران منطقه شهرداری 12
قیمت فروش 500000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 95 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 20
قیمت فروش 283000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 114 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 820000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 106 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 22
قیمت فروش 350000000
تاریخ ثبت 1394-06-23
متراژ 56 عمر بنا 5 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 12
قیمت فروش 135000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 55 عمر بنا 14 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 150000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 90 عمر بنا 6 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 8
قیمت فروش 420000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 46 عمر بنا 11 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 14
قیمت فروش 115000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 86 عمر بنا 20 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 16
قیمت فروش 350000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 80 عمر بنا 6 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 22
قیمت فروش 260000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 166 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 1
قیمت فروش 580000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 76 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 6
قیمت فروش 470000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 120 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 576000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 60 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 450000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 62 عمر بنا 15 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 235000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 100 عمر بنا 10 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 390000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 140 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 1050000000
تاریخ ثبت 1394-06-22
متراژ 79 عمر بنا 5 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 500000000
تاریخ ثبت 1394-06-21
متراژ 74 عمر بنا 1 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 21
قیمت فروش 72000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 67 عمر بنا 14 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 5
قیمت فروش 250000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 55 عمر بنا 10 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 2
قیمت فروش 245000000
تاریخ ثبت 1394-06-20
متراژ 36 عمر بنا 17 کاربری مسکونی
شهر تهران منطقه شهرداری 10
قیمت فروش 110000000

Push 2 Check