املاک منطقه 4 تهران ، فروش ملک منطقه 4 تهران ، خرید ملک منطقه 4 ، آپارتمان منطقه 4


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار

منطقه 4 شهرداري

املاک منطقه 4 شهرداري تهران

تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 42 عمر بنا 10 کاربري تجاري
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 600000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 93 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 810000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 134 عمر بنا 10 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 560000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 44 عمر بنا 2 کاربري تجاري
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 1000000000
تاريخ ثبت 1394-06-18
متراژ 107 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 642000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 48 عمر بنا 14 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 155000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 110 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 850000000
تاريخ ثبت 1394-06-17
متراژ 91 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 770000000
تاريخ ثبت 1394-05-26
متراژ 50 عمر بنا 16 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 110000000
تاريخ ثبت 1394-03-11
متراژ 78 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 275000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 107 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 406000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 110 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 390000000
تاريخ ثبت 1394-02-20
متراژ 120 عمر بنا 9 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 450000000
تاريخ ثبت 1394-02-19
متراژ 230 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 1380000000
تاريخ ثبت 1394-02-12
متراژ 46 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 125000000
تاريخ ثبت 1394-02-06
متراژ 105 عمر بنا 6 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 205000000
تاريخ ثبت 1394-02-06
متراژ 105 عمر بنا 3 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 205000000
تاريخ ثبت 1394-02-04
متراژ 46 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 130000000
تاريخ ثبت 1394-02-03
متراژ 46 عمر بنا 2 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 130000000
تاريخ ثبت 1394-01-22
متراژ 125 عمر بنا 1 کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 750000000
تاريخ ثبت 1393-11-04
متراژ 180 عمر بنا کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 540000000
تاريخ ثبت 1393-11-04
متراژ 180 عمر بنا کاربري مسکوني
شهر تهران منطقه شهرداري 4
قيمت فروش 540000000

املاک منطقه 4

Push 2 Check