قيمت مسکن تهران ، قيمت خانه در تهران ، قيمت ملک تهران


تبلیغات مشتریان ما
برج اداري تجاري مگاپارس
sales occasion house in tehran
مجتمع اداری تجاری آنا
مجتمع تجاری مسکونی فشم
فروش زمین گرمسار
قيمت روزانه مسکن در مناطق مختلف تهران

قيمت روز مسکن مناطق مختلف تهران

قيمت مسکن برحسب مترمبع

نوساز
۷۲۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۴۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۵۴۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۲۰۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۴۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۷۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۰۰۰۰۰۰
نوساز
نوساز
۹۰۰۰۰۰۰
نوساز
۷۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۹۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۲۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۰۰۰۰۰۰
نو ساز
نو ساز
۸۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۵۰۰۰۰۰
نوساز
۶۵۰۰۰۰۰
نوساز
۸۰۰۰۰۰۰
نوساز
۷۵۰۰۰۰۰
نوساز
۹۳۰۰۰۰۰
نوساز
۷۸۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۴۱۰۰۰۰۰
نوساز
۹۰۰۰۰۰۰
نوساز
۶۳۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۲۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۴۰۰۰۰۰
نوساز
۹۸۰۰۰۰۰
نوساز
۹۳۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۱۰۰۰۰۰
نوساز
۸۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۰۰۰۰۰۰
نوساز
۸۶۰۰۰۰۰
نوساز
۱۵۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۸۸۰۰۰۰۰
نوساز
۹۲۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۱۰۰۰۰۰
۲۰
۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۸
۶۹۰۰۰۰۰
۱۳
۸۰۰۰۰۰۰
نوساز
۷۸۰۰۰۰۰
نوساز
۷۵۰۰۰۰۰
نوساز
۸۰۰۰۰۰۰
نوساز
۷۷۰۰۰۰۰
نو ساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۱۰۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۵۰۰۰۰۰۰
نوساز
۹۲۰۰۰۰۰
نوساز
۷۴۰۰۰۰۰
نوساز
۷۰۰۰۰۰۰
نوساز
۶۵۰۰۰۰۰
نوساز
۶۴۰۰۰۰۰
نوساز
۷۵۰۰۰۰۰
نوساز
۶۵۰۰۰۰۰
نوساز
۷۵۰۰۰۰۰
نوساز
۶۲۰۰۰۰۰
نوساز
۶۵۰۰۰۰۰
نوساز
۶۰۰۰۰۰۰
نوساز
۵۶۰۰۰۰۰
نوساز
۵۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۱۰۰۰۰۰۰۰
نوساز
۹۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۳۷۰۰۰۰۰
نوساز
۱۱۴۰۰۰۰۰
نوساز
۱۵۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۱۰۰۰۰۰۰
نوساز
۹۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۱۸۰۰۰۰۰
نوساز
۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۰
۶۵۰۰۰۰۰
نوساز
۱۰۵۰۰۰۰۰
۲۰
۴۲۰۰۰۰۰
نوساز
۱۳۰۰۰۰۰۰
نوساز
۱۱۰۰۰۰۰۰
نوساز
۸۵۰۰۰۰۰
نوساز
۵۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۳۹۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۱۰۰۰۰۰
نو ساز
۳۴۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۰۰۰۰۰۰
۲۰
۷۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۷۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۱۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۲۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۸۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۱۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۷۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۶۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۶۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۳۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۸۰۰۰۰۰
۲۷
۶۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۸۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۱۰۰۰۰۰
نو ساز
۱۲۰۰۰۰۰۰
۲۰
۴۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۸۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۹۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۷۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۹۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۸۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۷۰۰۰۰۰
نو ساز
۱۱۹۰۰۰۰۰
نو ساز
۱۱۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۸۶۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۲۰۰۰۰۰
نو ساز
۳۹۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۶۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۲۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۸۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۶۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۳۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۶۵۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۱۰۰۰۰۰
نو ساز
۴۸۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۲۰۰۰۰۰
نو ساز
۵۵۰۰۰۰۰
نو ساز
نو ساز
۳۰
نو ساز
۴۵۰۰۰۰۰
۱۷
۶۰۰۰۰۰۰
نو ساز
۲۹۰۰۰۰۰
نو ساز
۲۹۰۰۰۰۰
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
۹
۳۰۰۰۰۰۰
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
۴۸۰۰۰۰۰
نو ساز
نو ساز
نو ساز
۲۹۰۰۰۰۰
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز
نو ساز

Push 2 Check